WOSHWOSH


 

REGULAMIN USŁUGI KAZAR CARE BY WOSHWOSH

1. Właścicielem marki „woshwosh” oraz jej usługodawcą jest woshwosh Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 13/121 00-137 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793043, REGON: 383781101, NIP:
7010934707 („woshwosh Sp. z o.o.”).

2. woshwosh Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu czyszczenia.

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z dedykowanej Klientom Kazara usługi Kazar care by woshwosh.

4. Usługa Kazar care by woshwosh obejmuje następujące usługi:
a) czyszczenie - czyszczenie obuwia w środku i na zewnątrz
b) impregnację
c) ozonowanie

5. Klient możemy wykupić usługę Kazar care by woshwosh w dwóch wariantach określonych poniżej:
a) pakiet na 1 rok w cenie 69 zł brutt
b) pakiet na 2 lata w cenie 89 zł brutto

6. Czas obowiązywania usługi Kazar care by woshwosh liczony jest od dnia zakupu tj od daty na paragonie wystawionym do zakupu

7. Klient może zrezygnować z zakupionego pakietu w ciągu 30 dni od dnia zakupu pod warunkiem że pakiet nie był wcześniej wykorzystany

8. Podpisanie formularza zakupu usługi woshwosh jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowaniem.

9. Wypełniając formularz zakupu usługi woshwosh Klient jest zobowiązany podać swoje rzeczywiste i prawidłowe dane osobowe umożliwiające kontakt z Klientem oraz zaznaczyć
odpowiednie zgody wymagane w celu złożenia Zlecenia i prawidłowego świadczenia usług.

10. Płatność przez Klienta odbywa się w chwili zakupienia usługi Kazar care by woshwosh w jednym z salonów Kazar

11. Czas realizacji danego pakietu od momentu pozostawienia butów w salonie Kaza wynosi 21 dni.

12.. woshwosh zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu o którym mowa w punkcie nr 11 w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających czasowo jej realizację Usługi. W
szczególności, ale nie wyłącznie, gdy do wykonania Usługi niezbędne będą materiały niedostępne na rynku polskim i zajdzie konieczność ich sprowadzenia z zagranicy. Czas ulega
wydłużeniu o okres potrzebny na sprowadzenie ww. materiałów. W przypadku konieczności wydłużenia czasu wykonania usługi, woshwosh zobowiązany jest poinformować o tym fakcie
klienta oraz wskazać nowy termin realizacji, nie dłuższy niż 14 dodatkowych dni kalendarzowych.

13. Informację o możliwości odbioru obuwia przekazuje salon Kazar za pośrednictwem SMS/wiadomości mailowej

14. woshwosh może odmówić wykonania Usługi w terminie 3 dni roboczych po dostarczeniu obuwia do WoshWosh, jeżeli uzna, że materiał dostarczonego obuwia nie nadaje się do
prawidłowego wykonania Usługi albo jeżeli zajdą inne uzasadnione okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Usługi. Odmowa następuje w formie pisemnej lub
dokumentowej (e-mail)

15. Odpowiedzialność za obuwie od momentu pozostawienia w salonie Kazar do momentu dostarczenia do woshwosh ponosi Kazar.

16. Odpowiedzialność za obuwie od momentu dostarczenia obuwia do woshwosh do momentu odesłania do salonu Kazar ponosi woshwosh

17. Klient przyjmuje, iż o sposobie wykonania Usługi decyduje woshwosh Sp. z o.o. na podstawie posiadanego doświadczenia i wiedzy z zakresu świadczonych Usług.

18. Usługi wykonywane będą zgodnie z zasadami rzemiosła oraz możliwościami, które determinuje stan obuwia dostarczonego przez Klienta oraz materiał z jakiego jest wykonane
obuwie.

19. Przed pozostawieniem obuwia w salonie Kazar, w celu wykonania usług, Klient jest zobowiązany do usunięcia wszelkich elementów trwale z obuwiem niezwiązanych (tj. sznurowadła,
prawidła, dodatkowe wkładki, podpiętki, itd.). Za pozostawienie elementów niezwiązanych z obuwiem odpowiada Klient, w tym ponosi on ryzyko ich ewentualnego zagubienia podczas
transportu.

20. Klient zlecając wykonanie Usługi akceptuje fakt, iż podczas świadczenia Usług mogą wystąpić w szczególności następujące zdarzenia dotyczące obuwia:
a) obuwie może stać się jaśniejsze, gdyż obecna na obuwiu warstwa brudu bądź środków używanych do pielęgnacji obuwia, która przyciemnia ich kolor zostanie usunięta w procesie
czyszczenia,
b) na obuwiu mogą ujawnić się plamy bądź przebarwienia wcześniej niewidoczne pod warstwą brudu, które mogą się okazać niemożliwe do usunięcia,
c) włosie w strukturze materiału obuwia może zostać podniesione w efekcie czego ostateczny odcień obuwia może odbiegać od koloru pierwotnego,
d) nie wszystkie zabrudzenia będą możliwe do usunięcia,
e) jeżeli na obuwiu jest starty zamsz kolor może się nierównomiernie rozchodzić i w niektórych miejscach kolor może być mniej intensywny,
f) zamszowe obuwie może stwardnieć,
g) kolor zamszowego obuwia może ściemnieć,
h) w niektórych przypadkach struktura nubuku może zostać utracona,
i) użyte do naprawy materiały (np. gumy, zamki, nity itp.) mogą odbiegać od oryginalnie użytych w dostarczonym obuwiu,
j) w przypadku interwencji szewskich wymagających klejenia mogą pozostać ślady wynikające z normalnego procesu naprawy obuwia.

21. Reklamacja Usługi może zostać złożona przez Klienta pisemnie i przesłana pocztą, na adres: woshwosh Sp. z o.o., ul. Kopernika 11/7 00-359 Warszawa bądź mailowo na adres:
napiszdonas@woshwosh.com.

22. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swojej treści w szczególności: opis stwierdzonej wady, datę jej wystąpienia oraz żądania dotyczące sposobu poprawienia wykonanej usługi,
obniżenia ceny za Usługę lub odstąpienia od umowy wykonania Zlecenia.

23. Wraz ze złożeniem reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć obuwie na koszt woshwosh Sp. z o.o. W tym celu po otrzymaniu pisemnej reklamacji, woshwosh Sp. z o.o. skontaktuje
się z Klientem, aby uzgodnić metodę i sposób dostawy.

24. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne obuwia oraz wady wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego obuwia.

25. Termin rozpatrzenia reklamacji prawidłowo zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od dnia dostarczenia obuwia do woshwosh Sp. z o.o.

26. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź pisemnie na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.

27. W przypadku uwzględnienia zasadności reklamacji naprawa nastąpi w terminie 14 dni od przekazania decyzji ws. rozpatrzenia reklamacji. Po wykonaniu reklamacji obuwie na koszt
woshwosh Sp. z o.o. zostanie odesłane na wskazany przez Klienta adres.

28. Za wykonane Usługi woshwosh Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego.

29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

30. woshwosh Sp. z o.o. szanując prywatność Klientów i przestrzegając przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO.

31. Dane Klienta podane w formularzu zakupu usługi woshwosh są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Usług.

32. Administratorem danych osobowych Klienta jest woshwosh Sp. z o.o. („Administrator”).

33. Klient ma prawo skontaktowania się z Administratorem pisemnie za pośrednictwem poczty, wysyłając korespondencję na adres: woshwosh Sp. z o.o., ul. Elektoralna 13/121 00-137
Warszawa, lub za pośrednictwem poczty email na adres: napiszdonas@woshwosh.com.

34. Dane osobowe Klienta zostały pozyskane oraz podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

35. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) przenoszenia danych osobowych.

36. Klient ma prawo otrzymać od Administratora dane osobowe dotyczące Klienta oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Wykonując prawo do przenoszenia danych
osobowych, Klient może żądać, aby wasze dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

37. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

38. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do właściwego zrealizowania umowy.

39. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym lub
niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych

WOSHWOSH


 

REGULAMIN USŁUGI KAZAR CARE BY WOSHWOSH

1. Właścicielem marki „woshwosh” oraz jej usługodawcą jest woshwosh Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 13/121 00-137 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793043, REGON: 383781101, NIP:
7010934707 („woshwosh Sp. z o.o.”).

2. woshwosh Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu czyszczenia.

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z dedykowanej Klientom Kazara usługi Kazar care by woshwosh.

4. Usługa Kazar care by woshwosh obejmuje następujące usługi:
a) czyszczenie - czyszczenie obuwia w środku i na zewnątrz
b) impregnację
c) ozonowanie


5. Klient możemy wykupić usługę Kazar care by woshwosh w dwóch wariantach określonych poniżej:

a) pakiet na 1 rok w cenie 69 zł brutt
b) pakiet na 2 lata w cenie 89 zł brutto


6. Czas obowiązywania usługi Kazar care by woshwosh liczony jest od dnia zakupu tj od daty na paragonie wystawionym do zakupu


7. Klient może zrezygnować z zakupionego pakietu w ciągu 30 dni od dnia zakupu pod warunkiem że pakiet nie był wcześniej wykorzystany


8. Podpisanie formularza zakupu usługi woshwosh jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowaniem.


9. Wypełniając formularz zakupu usługi woshwosh Klient jest zobowiązany podać swoje rzeczywiste i prawidłowe dane osobowe umożliwiające kontakt z Klientem oraz zaznaczyć
odpowiednie zgody wymagane w celu złożenia Zlecenia i prawidłowego świadczenia usług.


10. Płatność przez Klienta odbywa się w chwili zakupienia usługi Kazar care by woshwosh w jednym z salonów Kazar


11. Czas realizacji danego pakietu od momentu pozostawienia butów w salonie Kaza wynosi 21 dni.


12.. woshwosh zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu o którym mowa w punkcie nr 11 w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających czasowo jej realizację Usługi. W
szczególności, ale nie wyłącznie, gdy do wykonania Usługi niezbędne będą materiały niedostępne na rynku polskim i zajdzie konieczność ich sprowadzenia z zagranicy. Czas ulega
wydłużeniu o okres potrzebny na sprowadzenie ww. materiałów. W przypadku konieczności wydłużenia czasu wykonania usługi, woshwosh zobowiązany jest poinformować o tym fakcie
klienta oraz wskazać nowy termin realizacji, nie dłuższy niż 14 dodatkowych dni kalendarzowych.


13. Informację o możliwości odbioru obuwia przekazuje salon Kazar za pośrednictwem SMS/wiadomości mailowej


14. woshwosh może odmówić wykonania Usługi w terminie 3 dni roboczych po dostarczeniu obuwia do WoshWosh, jeżeli uzna, że materiał dostarczonego obuwia nie nadaje się do
prawidłowego wykonania Usługi albo jeżeli zajdą inne uzasadnione okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Usługi. Odmowa następuje w formie pisemnej lub
dokumentowej (e-mail)


15. Odpowiedzialność za obuwie od momentu pozostawienia w salonie Kazar do momentu dostarczenia do woshwosh ponosi Kazar.


16. Odpowiedzialność za obuwie od momentu dostarczenia obuwia do woshwosh do momentu odesłania do salonu Kazar ponosi woshwosh


17. Klient przyjmuje, iż o sposobie wykonania Usługi decyduje woshwosh Sp. z o.o. na podstawie posiadanego doświadczenia i wiedzy z zakresu świadczonych Usług.


18. Usługi wykonywane będą zgodnie z zasadami rzemiosła oraz możliwościami, które determinuje stan obuwia dostarczonego przez Klienta oraz materiał z jakiego jest wykonane
obuwie.


19. Przed pozostawieniem obuwia w salonie Kazar, w celu wykonania usług, Klient jest zobowiązany do usunięcia wszelkich elementów trwale z obuwiem niezwiązanych (tj. sznurowadła,
prawidła, dodatkowe wkładki, podpiętki, itd.). Za pozostawienie elementów niezwiązanych z obuwiem odpowiada Klient, w tym ponosi on ryzyko ich ewentualnego zagubienia podczas
transportu.


20. Klient zlecając wykonanie Usługi akceptuje fakt, iż podczas świadczenia Usług mogą wystąpić w szczególności następujące zdarzenia dotyczące obuwia:
a) obuwie może stać się jaśniejsze, gdyż obecna na obuwiu warstwa brudu bądź  środków używanych do pielęgnacji obuwia, która przyciemnia ich kolor zostanie usunięta w procesie
czyszczenia,
b) na obuwiu mogą ujawnić się plamy bądź przebarwienia wcześniej niewidoczne pod warstwą brudu, które mogą się okazać niemożliwe do usunięcia,
c) włosie w strukturze materiału obuwia może zostać podniesione w efekcie czego ostateczny odcień obuwia może odbiegać od koloru pierwotnego,
d) nie wszystkie zabrudzenia będą możliwe do usunięcia,
e) jeżeli na obuwiu jest starty zamsz kolor może się nierównomiernie rozchodzić i w niektórych miejscach kolor może być mniej intensywny,
f) zamszowe obuwie może stwardnieć,
g) kolor zamszowego obuwia może ściemnieć,
h) w niektórych przypadkach struktura nubuku może zostać utracona,
i) użyte do naprawy materiały (np. gumy, zamki, nity itp.) mogą odbiegać od oryginalnie użytych w dostarczonym obuwiu,
j) w przypadku interwencji szewskich wymagających klejenia mogą pozostać ślady wynikające z normalnego procesu naprawy obuwia.


21. Reklamacja Usługi może zostać złożona przez Klienta pisemnie i przesłana pocztą, na adres: woshwosh Sp. z o.o., ul. Kopernika 11/7 00-359 Warszawa bądź mailowo na adres:
napiszdonas@woshwosh.com.


22. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swojej treści w szczególności: opis stwierdzonej wady, datę jej wystąpienia oraz żądania dotyczące sposobu poprawienia wykonanej usługi,
obniżenia ceny za Usługę lub odstąpienia od umowy wykonania Zlecenia.


23. Wraz ze złożeniem reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć obuwie na koszt woshwosh Sp. z o.o. W tym celu po otrzymaniu pisemnej reklamacji, woshwosh Sp. z o.o. skontaktuje
się z Klientem, aby uzgodnić metodę i sposób dostawy.


24. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne obuwia oraz wady wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego obuwia.


25. Termin rozpatrzenia reklamacji prawidłowo zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od dnia dostarczenia obuwia do woshwosh Sp. z o.o.


26. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź pisemnie na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.


27. W przypadku uwzględnienia zasadności reklamacji naprawa nastąpi w terminie 14 dni od przekazania decyzji ws. rozpatrzenia reklamacji. Po wykonaniu reklamacji obuwie na koszt
woshwosh Sp. z o.o. zostanie odesłane na wskazany przez Klienta adres.


28. Za wykonane Usługi woshwosh Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego.


29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


30. woshwosh Sp. z o.o. szanując prywatność Klientów i przestrzegając przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO.


31. Dane Klienta podane w formularzu zakupu usługi woshwosh są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Usług.


32. Administratorem danych osobowych Klienta jest woshwosh Sp. z o.o. („Administrator”).


33. Klient ma prawo skontaktowania się z Administratorem pisemnie za pośrednictwem poczty, wysyłając korespondencję na adres: woshwosh Sp. z o.o., ul. Elektoralna 13/121 00-137
Warszawa, lub za pośrednictwem poczty email na adres: napiszdonas@woshwosh.com.


34. Dane osobowe Klienta zostały pozyskane oraz podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.    a) i b) RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.


35. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) przenoszenia danych osobowych.


36. Klient ma prawo otrzymać od Administratora dane osobowe dotyczące Klienta oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Wykonując prawo do przenoszenia danych
osobowych, Klient może żądać, aby wasze dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.


37. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


38. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do właściwego zrealizowania umowy.


39. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym lub
niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych