Regulamin Promocji

STYLOWY WEEKEND

 

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Stylowy Weekend”, organizowanej przez firmę Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy
37-700), ul. Lwowska 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361, BDO: 000030990, posiadającą status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022, poz. 893), kapitał zakładowy: 150 000 zł (dalej: „Kazar” lub „Organizator”),

 

zwanej dalej „Promocją”:

 

§1 Zasady Promocji

 

 1. Promocja obowiązuje we wszystkich stacjonarnych Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich stacjonarnych Salonach firmowych na Węgrzech (zwanych dalej: „Salonami firmowymi”) oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://kazar.com/, https://eu.kazar.com/, https://de.kazar.com/, https://fr.kazar.com/, https://nl.kazar.com/, https://it.kazar.com/, https://es.kazar.com/, https://kazarstudio.com/ (zwanym dalej: „Sklepem internetowym”). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/znajdz-salon oraz https://kazarstudio.com/znajdz-salon.
 2. Promocja polega na udzieleniu 15% rabatu przy zakupie dowolnie wybranych produktów
  z kolekcji dostępnej w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 3. Promocji nie podlega zakup karty podarunkowej Gift Card oraz usługa zabezpieczania obuwia.
 4. Rabat 15% naliczany jest od ostatniej ceny Produktu Promocyjnego.
 5. Promocja łączy się z innymi promocjami, akcjami rabatowymi, kuponami, itp., chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej akcji promocyjnej.
 6. Rabat określony w ust. 4 powyżej można otrzymać wyłącznie w Okresie Promocji, określonym w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 

§2 Okres Promocji

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2023 r.
 2. Czas trwania Promocji: od dnia 31.03.2023 roku, godzina: 00:01 do dnia 05.04.2023 roku, godzina 23:59.

§3 Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Produktu Promocyjnego można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia lub poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na pocztę elektroniczną na adres: bok@kazar.com. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz opis sprawy, której dotyczy reklamacja. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę o prawach konsumenta, zaś do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego.

§4 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępny w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym – w zależności od wersji językowej - pod adresami: https://kazar.com/, https://eu.kazar.com/, https://de.kazar.com/, https://fr.kazar.com/, https://nl.kazar.com/, https://it.kazar.com/, https://es.kazar.com/, https://kazarstudio.com/.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawarta jest pod adresami: https://kazar.com oraz https://kazarstudio.com.