REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ


 

Regulamin Promocji

EMBRACE THE NEW SEASON

 

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Embrace the New Season”, organizowanej przez firmę Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361, BDO: 000030990, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022, poz. 893), kapitał zakładowy: 150 000 zł (dalej: „Kazar” lub „Organizator”),

 

zwanej dalej „Promocją”:

§ 1

Zasady Promocji

 1. Promocja obowiązuje we wszystkich stacjonarnych Salonach firmowych Kazar Studio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: „Salonami firmowymi”) oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://kazarstudio.com/ (zwanym dalej: „Sklepem internetowym”). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://kazarstudio.com/znajdz-salon.
 2. Promocja polega na udzieleniu 15% rabatu przy zakupie nieprzecenionych produktów z kolekcji dostępnej w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 3. Rabat 15% naliczany jest od ostatniej ceny Produktu Promocyjnego.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami rabatowymi, chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej akcji promocyjnej.
 5. Rabat określony w ust. 4 powyżej można otrzymać wyłącznie w Okresie Promocji, określonym w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

Okres Promocji

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2023 r.
 2. Czas trwania Promocji: od dnia 29.09.2023 roku, godzina: 00:01 do dnia 02.10.2023 roku, godzina 23:59.

 

§ 3

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Produktu Promocyjnego można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia lub poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na pocztę elektroniczną na adres: bok@kazar.com. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz opis sprawy, której dotyczy reklamacja. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę o prawach konsumenta, zaś do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym pod adresem: https://kazarstudio.com.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawarta jest pod adresem: https://kazarstudio.com.