Regulamin Akcji promocyjnej

Newsletter Kazar Studio

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Newsletter Kazar Studio” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, pod adresem: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7951532361, numer Regon: 651500282, BDO: 000030990 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:
   Kazar Group Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl
  2. adres poczty elektronicznej: bok@kazarstudio.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 61 11, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 1. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki KAZAR STUDIO.
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Salonami firmowymi”) oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 30 sierpnia do godziny 23:59 (zwanym dalej „Czasem trwania Akcji Promocyjnej”). W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 4. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być subskrybent newslettera marki Kazar Studio, który w Czasie trwania Akcji Promocyjnej potwierdzi subskrypcję (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej 

 1. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Sklepu internetowego marki Kazar Studio dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://kazarstudio.com/pl/pl/regulamin-sklepu.
 2. Każdy Uczestnik otrzyma od Organizatora, na adres mailowy podany przy zapisie do newslettera marki Kazar Studio 1 (jeden) kod rabatowy (elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego).
 3. Kody rabatowe można wykorzystać na zakup towarów marki Kazar Studio aktualnie dostępnych w ofercie Salonów firmowych oraz Sklepu internetowego czasie trwania Akcji Promocyjnej (dalej zwane „Towarami”).
 4. Każdy kod rabatowy będzie uprawniał do zakupu 1 Towaru z upustem w wysokości 15 %.
 5. Upust liczony jest od wartości brutto Towaru, widocznej przy Towarze i doliczany jest na etapie podliczania wartości zakupu.
 6. W celu skorzystania z kodu rabatowego należy wpisać kod rabatowy w polu „Zastosuj kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu internetowego, a w przypadku zakupu w Salonie firmowym należy przedstawić kod pracownikowi Salonu.
 7. Kod rabatowy nie uprawnia do upustu w zakresie kosztów doręczenia Towarów lub zakupu Kart Podarunkowych.
 8. Po upływie okresu Akcji Promocyjnej kody rabatowe wygasają, a Uczestnik traci prawo do ich wykorzystania. 
 9. Kodów rabatowych nie można wykorzystać na Towary objęte innymi promocjami, z wyjątkiem produktów znajdujących się w regularnej wyprzedaży.
 10. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Kartę Podarunkową.
 11. Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji kodu rabatowego w następujących przypadkach:

  a)       upływu terminu ważności kodu rabatowego,

  b)       gdy kody rabatowy został uprzednio zrealizowany.

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kodu rabatowego przechodzi na Uczestnika z chwilą wydania mu kodu rabatowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kod rabatowy, który został utracony, w tym zniszczony lub skradziony, albo uszkodzony po jego wydaniu Uczestnikowi, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 3. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.
 4. Korzystanie z kodu rabatowego jest dobrowolne.
 5. Towary, które zostały zakupione w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego Kazar. W przypadku zwrotu Towarów w przypadku określonym powyżej Uczestnik otrzyma zwrot uiszczonej wartości Towaru określony na paragonie lub fakturze.

 

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji 

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Newsletter Kazar Studio” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazarstudio.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

 

§ 4.Postanowienia końcowe 

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 134).
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1025) oraz  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 134). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 18 czerwca 2019 r.