Regulamin Akcji promocyjnej

„Ostatni dzwonek”

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Ostatni dzwonek” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, BDO: 000030990 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:
   Kazar Group Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl
  2. adres poczty elektronicznej: bok@kazarstudio.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 61 11, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki KAZAR STUDIO.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem kazarstudio.com/pl/pl/ (zwanym dalej „Sklepem internetowym”).
 5. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 września 2019 o godz. 00:01 i trwa do dnia 1 września 2019 r. do godz. 23:59. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem kazarstudio.com/pl/pl/ w zakładce „Regulamin”.
 6. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Sklepie internetowym (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej 

 1. Akcją promocyjną objęty jest zakup towarów marki Kazar Studio z kategorii produktowych: sneakersy damskie, plecaki damskie, sneakersy męskie oraz plecaki męskie, znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego (zwane w niniejszym regulaminie „Towarami Promocyjnymi”).
 2. Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Studio Gift Card.
 3. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej, zakupi w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach jednej transakcji co najmniej trzy Towary Promocyjne, pochodzące z bieżącej oferty Salonu firmowego lub Sklepu internetowego, jest uprawniony do zakupu najtańszego Towaru Promocyjnego za cenę 1 (słownie: jeden) zł.
 4. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej, zakupi w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach jednej transakcji Towar Promocyjny, pochodzący z bieżącej oferty Sklepu internetowego, jest uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 30% (dalej „Rabat”) od pierwotnej ceny sprzedaży Towaru promocyjnego.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w niniejszym Regulaminie. 
 6. Upust liczony jest od wartości brutto Towaru promocyjnego.
 7. Wartość upustu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 8. Ilość Towaru Promocyjnego dostępnego w ramach Akcji Promocyjnej jest ograniczona.
 9. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami ani z wyprzedażą.

 

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji 

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Ostatni dzwonek” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazarstudio.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 4.Postanowienia końcowe 

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem kazarstudio.com/pl/pl/ w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.1145) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 134). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin Ostatni dzwonek”.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.