Regulamin Akcji promocyjnej

„Back2School”

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Back2School” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, BDO: 000030990 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:
   Kazar Group Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl
  2. adres poczty elektronicznej: bok@kazarstudio.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 61 11, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki KAZAR STUDIO.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich Salonach firmowych Kazar Studio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Salonami firmowymi”) oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem kazarstudio.com/pl/pl/ (zwanym dalej „Sklepem internetowym”).
 5. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 19 sierpnia 2019 r o godz. 00:01 i trwa do dnia 31 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem kazarstudio.com/pl/pl/ w zakładce „Regulamin”.
 6. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej 

 1. Akcją promocyjną objęty jest zakup towarów marki Kazar Studio z kategorii produktowych: sneakersy damskie, plecaki damskie, sneakersy męskie oraz plecaki męskie, znajdujących się w aktualnej ofercie danego Salonu firmowego lub Sklepu internetowego (zwane w niniejszym regulaminie „Towarami Promocyjnymi”).
 2. Akcją promocyjną nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Studio Gift Card.
 3. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej, zakupi w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w ramach jednej transakcji Towar Promocyjny, pochodzący z bieżącej oferty Salonu firmowego lub Sklepu internetowego, jest uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 20% (dalej „Rabat”) od pierwotnej ceny sprzedaży Towaru promocyjnego.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Upust liczony jest od wartości brutto Towaru promocyjnego.
 6. Wartość upustu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 7. Ilość Towaru Promocyjnego dostępnego w ramach Akcji Promocyjnej jest ograniczona.
 8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami ani z wyprzedażą.

 

§ 3. Miejsce i sposób składania reklamacji 

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Back2School” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazarstudio.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

 

§ 4.Postanowienia końcowe 

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://kazarstudio.com/pl/pl/ w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin promocji Back2School”.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2019 r.